+48 504 488 796 doradztwo@propersona.pl
Doradztwo dla biznesu

Assesment/ Development Center

Oceny pracownicze
Systemy profilowe kompetencji
Badanie satysfakcji pracowniczej
Badanie rynku
Testy psychologiczne
Instrumenty HR
Szkolenia

Coaching kariery

Assessment/ Development Center

Assessment/Development Center

Assessment/Development Center to skuteczna i wysoce miarodajna metoda oceny potencjału zawodowego. Z powodzeniem wykorzystujemy ją w procesach rekrutacji – szczególnie na stanowiska managerskie i specjalistyczne (Assessment Center) lub przy awansach wewnątrz organizacji czy wytyczaniu ścieżki kariery (Development Center).

Sesje Assessment/Development Center projektujemy i przygotowujemy na podstawie profili kompetencyjnych poszczególnych stanowisk. Składają się one z autorskich zadań, symulacji i testów – zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Nasi wykwalifikowani asesorzy oceniają uczestników sesji AC/DC w starannie przygotowanych warunkach. Dzięki temu metoda ta cechuje się wysoką wiarygodnością. Jest ceniona zarówno przez firmy (trafne oceny i wnioski), jak i osoby badane (konstruktywna i rozwojowa informacja zwrotna).

Oceny pracownicze

System ocen pracowniczych (SOP) to narzędzie porządkujące oceny aktywności zawodowej pracowników na każdym etapie ich pracy w organizacji. Jest szczególnie przydatne przy premiowaniu, awansowaniu czy budowaniu ścieżki kariery w firmie.

Proponowane przez nas oceny opierają się na:
– modelu kompetencyjnym,
– zarządzaniu przez cele,
– modelu mieszanym.

Oferujemy wariant oceny 180° (ocena przez przełożonego i samoocena) oraz oceny 360° (ocena przełożonego, współpracowników, klientów, itd. oraz samoocena).

W skład projektu SOP wchodzą: zaprojektowanie narzędzia przez naszych ekspertów, wdrożenie go, szkolenie kadry kierowniczej z przeprowadzania oceny oraz przekazywania konstruktywnej i rozwojowej informacji zwrotnej pracownikom.

Szczególną zaletą proponowanej przez nas metody jest nastawienie na rozwój i podnoszenie kompetencji pracowników na podstawie ocenianych sytuacji zawodowych.

Systemy/ profile kompetencyjne

Systemy/profile kompetencyjne

Systemy kompetencyjne w klarowny sposób opisują zbiór szczególnie cenionych w organizacji aspektów wiedzy, umiejętności i postaw.

W proponowanym przez nas podejściu definiujemy, w porozumieniu z Firmą, matrycę kompetencji organizacyjnych (wspólnych dla wszystkich stanowisk) oraz specjalistycznych (specyficznych na poszczególnych stanowiskach).

Narzędzie to ułatwia komunikację z pracownikami (wspólnie odnosimy się do tych samych kompetencji), podejmowanie efektywnych decyzji zarządczych (awans, szkolenie) czy określenie wymagań rekrutacyjnych.

Badanie satysfakcji pracowniczej
Badanie satysfakcji pracowniczej to metoda służąca określeniu stopnia zaangażowania pracowników i czynników mających na to największy wpływ.

Jest szczególnie polecana na etapach restrukturyzacji przedsiębiorstw, stagnacji lub spadku efektywności, projektowania zmian organizacyjnych lub po ich wprowadzeniu.

Projekt realizowany przez naszych ekspertów zawiera określenie potrzebnych Firmie danych, zaprojektowanie narzędzia/ankiety (dobór pytań o największej trafności), przeprowadzanie badania wśród pracowników, zaawansowane analizy statystyczne, sformułowanie wniosków i rekomendacji (pisemny raport i prezentacja).

Badanie rynku
Badanie rynku to usługa, która obejmuje:
– badanie poziomu wynagrodzeń na określonych stanowiskach,
– badanie dostępności określonych specjalistów na danym terenie.

Usługę tę kierujemy do Klientów, którzy:
– planują zmiany/aktualizacje w siatce płac (zgodnie z trendami rynkowymi),
– planują otworzyć oddział w nowej lokalizacji (szukają optymalnego miejsca pod względem dostępności specjalistów).

W czasie realizacji projektu wykorzystujemy sieć naszych kontaktów wśród specjalistów z różnych obszarów oraz metody docierania do specjalistów, take jak przy rekrutacjach.

Testy psychologiczne
Jako zespół psychologów mamy wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do przeprowadzania badań testami psychologicznymi – akredytowanymi oraz autorskimi.

W ten sposób możemy wesprzeć Firmę w podjęciu świadomej decyzji podczas procesu rekrutacji zewnętrznej lub wewnętrznej (awansu) – szczególnie na stanowiskach menedżerskich lub wysoce specjalistycznych.

Katalog możliwych do zbadania w ten sposób predyspozycji psychologicznych i osobowościowych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in:
– predyspozycje przywódcze i styl zarządzania,
– potencjał interpersonalny i styl komunikacji,
– predyspozycje handlowe,
– odporność na stres/monotonię,
– osobisty potencjał organizacyjny,
– potencjał intelektualny (inteligencję),
– zdolności słowno-logiczne,
– zdolności analityczno-liczbowe.

Na każdym etapie zapewniamy bezpieczną i komfortową dla osoby testowanej atmosferę (na koniec konstruktywna informacja zwrotna). Firma otrzymuje rzetelną rekomendację opartą o analizę wyników.

Instrumenty HR
Na zlecenie Firmy nasi eksperci przygotują i wdrożą u Państwa następujące instrumenty polityki personalnej:
– procedury rekrutacji i selekcji pracowników,
– procedury adaptacji/wdrożenia nowych pracowników,
– opisy stanowisk pracy,
– wartościowanie stanowisk pracy.

Procedury rekrutacyjno-selekcyjne służą ujednoliceniu pod względem przebiegu, kryteriów i metod oceny kandydatów do pracy. Na życzenie Firmy pomagamy także w opracowaniu na wyłączność autorskich testów i innych narzędzi oceny.

Procedury adaptacji pomagają w szybkim i skutecznym przyjęciu nowego pracownika „na pokładzie”. Pomagamy tu w uporządkowaniu poszczególnych kroków tego procesu oraz kolejności zaangażowania przedstawicieli organizacji.

Opisy stanowisk pracy to narzędzia standaryzujące wszystkie aspekty danego stanowiska – od miejsca w organizacji, po zakres zdań i wymagania rekrutacyjne. Jest przydatne przy rekrutowaniu, ocenianiu i innych działaniach HR-owych.

Wartościowanie pracy dostarcza nam wiedzy na temat struktury i hierarchii stanowisk w firmie z punktu widzenia celów i strategii Firmy. Jest przydatne, gdy organizacja chce stworzyć jasne tabele płac, planuje zmienić system i strukturę wynagrodzeń lub chce wdrożyć przejrzyste zasady zarządzania płacami.

Każdy z ww. instrumentów zgodny jest z najlepszymi praktykami obecnymi na rynku, co gwarantuje osiągnięcie zamierzonych celów.

Projekty w tym zakresie obejmują krótki audyt organizacji (analiza stanu obecnego), opracowanie odpowiednich formularzy lub przeprowadzenie analiz, konsultacje z kadrą kierowniczą, wdrożenie w organizacji, szkolenie/prezentację dla przedstawicieli Firmy, bieżące wsparcie powdrożeniowe.

Szkolenia
W naszej ofercie znajdują się zarówno szkolenia w formie otwartych warsztatów, jak i zajęcia w zamkniętych grupach.

Doświadczenie i wiedza naszych szkoleniowców pozwalają przeprowadzić efektywne i skuteczne szkolenia dla menedżerów z zakresu m.in.:
– budowania świadomości i autorytetu managera,
– budowania zespołu i rozwiazywania trudnych sytuacji,
– oceniania i motywowania zespołu,
– trudnych rozmów w zespole,
– treningu umiejętności managerskich.

Powyższe tematy możemy zrealizować także w formie indywidualnych sesji Executive Coachingu.

Dla specjalistów oferujemy szkolenia z zakresu m.in.:
– doskonalenia komunikacji interpersonalnej,
– autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku,
– wystąpień publicznych,
– radzenia sobie ze stresem,
– sprzedaży i negocjacji.

Każdy nasz projekt szkoleniowy jest opiera się na wnikliwej analizie potrzeb Firmy, określeniu i operacjonalizacji celów, odpowiednim doborze treści i zadań praktycznych oraz analizie efektywności procesu szkoleniowego.

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.